Компьютерлік терминдердің қысқаша сөздігі 2

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Jump to navigation Jump to search

Компьютерлік терминдердің қысқаша сөздігіағылшын, қазақ, орыс тілдері ретімен сұрыпталып беріледі. «Microsoft» корпорациясы 2007 ж. Windows Vista амалдық жүйесінің мен Office 2007 кеңселік бағдарламалар дестесінің қазақша тілдесу үшін дайындаған сөздік негізінде.

Сөздік[өңдеу]

Ескертпе: Бұл мақаланың көлемі өте үлкен болғандықтан тіл бойынша өздіктік сұрыпталуы (құмсағат тәрізді белгішеменен ) 1 минөттен асуы мүмкін

Жалғасы. Басын Компьютерлік терминдердің қысқаша сөздігі деген беттен қараңыз.

English Қазақша Русский
absolute URL абсолютті URL абсолютный URL-адрес
accepted domain қабылданған домен обслуживаемый домен
access control рұқсатнаманы бақылау управление доступом
access control entry кіру рұқсатнамасын бақылау запись управления доступом
access control list рұқсатнаманы бақылау тізімі список управления доступом
access mask қатынау бүркеншігі маска доступа
action table әрекеттер жоспары таблица действий
Active Directory Active Directory Active Directory
Active Directory Connector Active Directory ағытпасы соединитель Active Directory
Active Directory contact Белсенді каталогқа қосылу контакт Active Directory
Active Directory Service Interfaces Active Directory қызметінің тілдесулері интерфейс ADSI
ActiveX Data Objects Белсенді Х деректерінің Нысандары объекты данных ActiveX
Adamsync Adamsync Adamsync
address адрес адрес
address list адрестер тізімі список адресов
address rewriting мекенжайды қайта жазу переопределение адресов
Address Rewriting agent Мекенжайды қайта жазу бағдарламасы агент переопределения адресов
Address Rewriting Inbound agent Мекенжайды қайта жазу бағдарламасы агент переопределения адресов входящих сообщений
Address Rewriting Outbound agent Мекенжайды қайта жазу бағдарламасы агент переопределения адресов исходящих сообщений
administrator role әкімші рөлі роль администратора
ADSI ADSI интерфейс ADSI
agent Агент агент
Allow phrase Кілт фразасы разрешающее выражение
anonymous user аты-жөні көрсетілмеген қолданушы анонимный пользователь
anti-spam stamping вирусқа қарсы таңбалау установка отметки нежелательной почты
antivirus stamping вирусқа қарсы таңбалау установка антивирусной отметки
appointment кездесу встреча
ASR ASR распознование речи
attribute қасиет атрибут
audio codec дыбыстауыш кодек аудиокодек
authentication түпнұсқалығын растау проверка подлинности
Auto Attendant Авто Серік автосекретарь
AutoConnect Автоқосылу автоподключение
Autodiscover Автоайқындау автообнаружение
Autodiscover service Автоанықтау қызметі служба автообнаружения
basic authentication негізгі түпнсқалығын растау обычная проверка подлинности
binding біріктіру компоновка
Block phrase Блоктау фразасы блокирующе выражение
body негізгі мәтін текст сообщения
bounce message пошта іркілісі туралы хабар сообщение о недоставке
Cached Exchange Mode Кэштелген Алмасу Режимі режим кэширования Exchange
Calendar Attendant Күнтізбе реттегіші помощник по ведению календаря
Calendar Concierge Күнтізбе реттегіші центр календарного планирования
calendar item күнтізбе тармағы элемент календаря
call answering қоңырауға жауап беру автоответчик
categorizer топтастырғыш категоризатор
certificate куәлік сертификат
checksum тексеру қорытындысы контрольная сумма
class identifier сынып жалпылауышы идентификатор класса, идентификатор CLSID
Client Access server role Клиенттің ену сервері ролі роль сервера клиентского доступа
cloned configuration клонды конфигурация клонированная конфигурация
cluster continuous replication кластердің үздіксіз қайталануы кластер с непрерывной репликацией
clustered mailbox server топтық пошта жәшігі сервері кластерный сервер почтовых ящиков
cmdlet cmdlet командлет
Collaboration Data Objects Іскерлесу Деректерінің Нысандары объекты данных совместной работы
collection нысандар жиыны коллекция
COM class COM сыныбы COM-класс
COM object COM нысаны COM-объект
console tree консоль ағашы дерево консоли
contact item байланыс тарауы элемент контакта
container object Нысан салынған нысан объект-контейнер
content class мазмұн сыныбы класс содержимого
content conversion мазмұнды ауыстыру преобразование содержимого
Coordinated Universal Time Реттелген әмбебап уақыт время в формате UTC
custom phrase пайдаланушы сөзі настраиваемый текст
custom recipient арнайы алушы внешний получатель
DACL ЕШБТ DACL
default folder әдепкі қалта папка по умолчанию
delivery queue жеткізу кезегі очередь доставки
delivery status notification жеткізу туралы ескертпе уведомление о доставке
device password құрылғы құпиясөзі пароль устройства
Dial by Name Атауын теру звонок по имени
dial plan теру планы телефонная группа
dictionary attack сөздікті шабуылдау атака перебором по словарю
Dictionary property сөздіктік сипат свойство словаря
digest authentication растама сұрату дайджест-проверка подлинности
Direct Push Тікелей жылжыту технология Direct Push
disclaimer ескерту мәтіні заявление об отказе
discretionary access control list енуді шектеулі бақылау тізімі список управления доступом на уровне пользователей
distinguished folder Белгіленген папка именованная папка
distinguished name ерекшелейтін атау различающееся имя
DLL DLL библиотека DLL
DNS ДЕЖ DNS
Document Object Model құжат нысанының үлгісі модель DOM
DOM DOM модель DOM
Domain Name System Домендік Есім Жүйесі служба доменных имен (DNS)
drop directory жинағыш қалта транзитный каталог
DSN ЖТЕ уведомление о доставке
dumpster жойылғанды қайтару корзина
dynamic distribution group динамикалық тарату тобы динамическая группа расслыки
dynamic-link library динамикалық сілтемелер жинағы библиотека динамической компоновки (DLL)
Edge Rules agent Edge ережелері бағдарламасы агент пограничных правил
Edge Subscription Edge жазбасы пограничная подписка
Edge Subscription file Edge жазба файлы файл пограничной подписки
Edge Transport server role Edge транспорт серверінің рөлі роль пограничного транспортного сервера
EdgeSync EdgeSync EdgeSync
EdgeSync synchronization EdgeSync қадамдастыру синхронизация EdgeSync
e-mail address электронды пошта адресі адрес электронной почты
Enhanced Document Availability Жетілдірілген Құжатқа қол жеткізу универсальная доступность документов
equipment mailbox жабдықтың пошта жәшігі почтовый ящик оборудования
event оқиға событие
event registration item оқиға тіркеу элементі элемент регистрации событий
Exchange ActiveSync Exchange ActiveSync Exchange ActiveSync
Exchange by Phone Телефон арқылы хабар алмасу доступ к Exchange по телефону
Exchange Management Console Exchange Management консолі консоль управления Exchange
Exchange store Ақпарат сақтағыш хранилище Exchange
Exchange System Manager Exchange System реттегіші диспетчер Exchange
Exchange Web Services Алмасудың Веб Қызметі веб-службы Exchange
failover ауыстырып-қосу переход на другой ресурс при сбое
fallback action бастапқы күйге ауысу резервное действие
fan out тарамдау развертывать
fan-out thread тарамды хабар ағыны поток развертывания
file replication service файлдарды репликациялау қызметі служба репликации файлов
folder tree қалталар ағашы дерево папок
free/busy status бос/бос емес сведения о доступности
FRS ФРҚ служба репликации файлов
GAL GAL глобальный список адресов
Global Address List Жаһандық мекенжайлар кітабы глобальный список адресов
global address list Жаһандық мекенжайлар тізімі глобальный список адресов
global domain identifier жаһандық егелік жалпылауышы глобальный доменый идентификатор
globally unique identifier ғаламдық бірегей идентификатор глобальный уникальный идентификатор
GUID ҒАБИ GUID
handoff қайта табыстау перемещение вручную
hard delete біржола жою необратимое удаление
heartbeat interval тактілік аралық интервал подтверждения соединения
home server үйдегі сервер почтовый сервер
HTTP HTTP HTTP
Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol протокол HTTP
IE IE Ineternet Explorer
impersonation Еліктеу олицетворение
in-country number format ішкі нөмір пішімі формат телефонных номеров внутри страны
informational announcement ақпаратты хабарлама информационное сообщение
Intelligent Message Filter Есті хабарлар сүзгісі интеллектуальный фильтр сообщений
international access code халықаралық қатынау коды код доступа к международной телефонной линии
international number format халықаралық нөмір пішімі международный формат телефонных номеров
Internet Explorer® Internet Explorer® Internet Explorer
IP Allow list IP рұқсат тізімі белый список IP-адресов
IP Block list IP бұғаттау тізімі черный список IP-адресов
IP/VoIP gateway IP/VoIP шлюзі шлюз IP/VoIP
journaling Тіркеме жүргізу ведение журнала
journaling agent хаттама бағдарламасы агент ведения журнала
junk e-mail қоқыс хат нежелательная почта
LDAP LDAP протокол LDAP
Lightweight Directory Access Protocol Lightweight Directory Access Protocol протокол LDAP
LinkAccess LinkAccess доступ к ресурсам внутренней сети
local continuous replication жергілікті үздіксіз қайталану локальная непрерывная репликация
lock token бұғат белгісі маркер блокировки
mail contact поштадағы істес кісі почтовый контакт
mail user пошта пайдаланушы почтовый пользователь
mailbox пошта жәшігі почтовый ящик
mailbox database пошта жәшігінің дерекқоры база данных почтовых ящиков
mailbox delivery queue пошта жеткізу кезегі очередь доставки в почтовые ящики
mailbox user пошта жәшігін пайдаланушы пользователь почтового ящика
mail-enabled object поштадағы нысан объект, поддерживающий почту
mail-enabled universal distribution group поштадағы жалпы тарату тобы универсальная группа распространения, поддерживающая почту
mail-enabled universal security group пошта қабылдайтын жалпы қауіпсіздік тобы универсальная группа безопасности, поддерживающая почту
malicious user қасақана пайдаланушы пользователь-злоумышленник
malware malware вредоносная программа
managed content settings реттелетін мазмұн параметрлері параметры управляемого содержимого
managed custom folder әкімші реттейтін қалта управляемая настраиваемая папка
managed default folder реттелетін әдепкі қалта управляемая папка по умолчанию
managed folder реттелетін қалта управляемая папка
managed folder mailbox assistant поштада қалталарды реттеу көмекшісі помощник по обслуживанию почтовых ящиков управляемых папок
managed folder mailbox policy реттелетін қалта саясаты политика почтовых ящиков управляемях папок
Matched Name Selection Method Сәйкес атауларды таңдау әдісі метод выбора имен
meeting кездесу собрание
message envelope хабар конверті конверт сообщения
message item хабар тарауы элемент сообщения
Message Policy Хабарлар Саясаты политика обработки сообщений
message transfer system хабар жіберу жүйесі система передачи сообщений
Messaging Application Programming Interface Messaging Application Programming Interface интерфейс MAPI
messaging records management хабар мәтінін қадағалау управление записями сообщений
MHTML MHTML MHTML
Microsoft Exchange Unified Messaging Service Microsoft Алмасуының Әмбебаптандырылған Хабар алмасу қызметі служба единой системы обмена сообщениями Microsoft Exchange
migrate ауыстыру мигрировать
MIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents HTML құжаттары жиынтығын MIME орналастыру MHTML
missed call notification алмаған қоңыраулар туралы ескертпе уведомление о пропущенном вызове
MRM MRM управление записями сообщений
MTS MTS система передачи сообщений
Multipurpose Internet Mail Extensions Multipurpose Internet Mail Extensions MIME
NDR АТЕ отчет о недоставке
Network News Transfer Protocol Network News Transfer Protocol протокол NNTP
NNTP NNTP протокол NNTP
non-delivery report Апарылмаған туралы ескертпе отчет о недоставке
OAB OAB автономная адресная книга
OAB distribution Дербес мекенжай кітабын тарату распространение автономной адресной книги
OAB distribution point ДМК тарату орны точка распространения автономной адресной книги
OAB generation ДМК жасау формирование автономной адресной книги
offline address book дербес мекенжай кітабы автономная адресная книга
offline address book distribution Дербес мекенжай кітабын тарату распространение автономной адресной книги
offline address book distribution point дербес мекенжай кітабын тарату орны точка распространения автономной адресной книги
offline address book generation дербес мекенжай кітабын жасау формирование автономной адресной книги
outdialing шығысты терім исходящий вызов
Outlook Anywhere Outlook Әр жерде мобильный Outlook, мобильный Outlook
Outlook E-Mail Postmark Outlook E-Mail Бұрыштамасы штемпель электронной почты Outlook
Outlook Voice Access Outlook Voice Access голосовой доступ к Outlook
Outlook Web Access Light Веб Қол жеткізу, жеңілдетілген облегченная версия веб-клиента Outlook
Outlook Web Access Web Part Outlook Web Access бөлігі веб-часть веб-клиента Outlook
outside line access code сыртқы желіге қатынау коды код доступа к внешней телефонной линии
P1 header Р1 дерекатауы заголовок P1
P2 header Р2 дерекатауы заголовок P2
perimeter network периметрлік желі демилитаризованная зона
personal identification number жеке анықтаушы нөмірі персональный идентификационный номер
phishing фишинг фишинг
Pickup directory іріктеу қалтасы каталог раскладки
pilot identifier пилот анықтаушысы идентификатор доступа
pilot number пилот нөмірі телефонный номер доступа
PIN PIN код ПИН
pipe арна канал
poison message queue зиянды хабарлар кезегі очередь подозрительных сообщений
Post Office Protocol version 3 Пошталық хаттама 3-нұсқа протокол POP3
predicate бекіту предикат
prompt телефон арқылы көмек хабарлау приглашение
prompt publishing point дереу публикациялау орны пункт публикации приглашений
property name сипат атауы имя свойства
queue кезек очередь
relay host қайта беру сервері промежуточный узел
remote device wipe алыстағы құрал өшіруі удаленная очистка устройства
residential server тұрғын үйдегі сервер почтовый сервер
Resource Booking Attendant Қор көздерін тіркеуші помощник по резервированию ресурсов
routing group жолжоспарлағыш топ группа маршрутизации
routing group connector жоспарлауыш топтарының ағытпасы соединитель группы маршрутизации
rule collection ережелер жиыны коллекция правил
SACL SACL системный список управления доступом
safe list collection қауіпсіз тізім жиыны коллекция списков
Safe Recipients List Қауіпсіз Қабылдаушылар Тізімі список надежных получателей
Safe Senders List Қауіпсіз Жөнелтушілер Тізімі список надежных отправителей
Scheduling Assistant жоспарлау көмекшісі помощник по планированию
SCW ҚКШ мастер настройки безопасности
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions Қауіпсіз/Көп қызметті Интернет Пошта тарауы S/MIME
Security Configuration Wizard Қауіпсіздік Конфигурацияларының Шебері мастер настройки безопасности
security descriptor қорғаныс дескрипторы дескриптор безопасности
security identifier қауіпсіздік жалпылауышы идентификатор безопасности
security principal қауіпсіздік әкімшісі участник безопасности
seed дерек негізін жасау присвоение начального значения
sender policy framework жіберуші саясатының негіздері инфраструктура политики отправителей
sender reputation жіберуші туралы репутация отправителя
SID SID ИД безопасности, ИД безопасности
single copy cluster бір даналық кластер кластер с единым хранилищем
sink қабылдағыш приемник
smart host жылдам сервер промежуточный узел
SMTP connector SMTP ағытпасы соединитель SMTP
snap-in енгізу оснастка
soft delete бағдарламалық құралды өшіру обратимое удаление
spam спам хат нежелательная почта
SPF ЖСН инфраструктура политики отправителей
spoof айла подделывать
SSL SSL протокол протокол SSL
storage group сақтау тобы группа хранения
Submission queue бағыныңқылы кезек очередь передачи
subscriber access number жазылушының ену нөмірі код доступа
system access control list жүйеге қатынауды бақылау тізімі системный список управления доступом
tarpitting Сервер жауаптарын арнайы ақырындату режим увязания
tarpitting interval Ақырындату интервалы интервал режима увязания
Telephone User Interface Телефон пайдаланушының тілдесуі телефонный интерфейс пользователя
transaction біртұтас әрекет транзакция
transaction log file өзгерістерді тіркеу файлы файл журнала транзакций
transport event транспорт оқиғасы событие транспорта
transport rule транспорт ережесі правило транспорта
Trojan horse троя аты вредоносная программа типа Троянский конь
UCE Өз еркімен жіберілген коммерциялық электронды пошта нежелательная почта
UM access telephone number ОХ серверіне кіру телефон нөмірі телефонный номер доступа к единой системе обмена сообщениями
Unified Messaging Ортақ Хабарлама единая система обмена сообщениями
Unified Messaging server role Әмбебаптандырылған Хабар жіберуші сервер ролі роль сервера единой системы обмена сообщениями
unreachable queue жеткізілмейтін хабарлар кезегі недоступная очередь
UTC ЖРУ время в формате UTC
UUENCODE ЮЮКОД UUENCODE
virtual directory виртуалды каталог виртуальный каталог
virtual private network виртуалды жеке желі виртуальная частная сеть
Virus Scanning API Вирустарды Сканерлеуші ҚБИ API поиска вирусов, программный интерфейс для поиска вирусов
voice mail дауыстық пошта голосовая почта
voice message дауыс хабары голосовое сообщение
voice message originator дауысты хабар авторы отправитель голосового сообщения
Voice over Internet Protocol Дауысты Интернет Протокол протокол VoIP
Voice over IP IP арқылы дауыс хабары протокол VoIP
Voice User Interface Дауыс поштасын пайдаланушының тілдесуі голосовой интерфейс пользователя
VoIP ДИП протокол VoIP
VoIP gateway ДИП шлюзі шлюз VoIP
Volume Shadow Copy Service Томның Тура Көшірмесін жасау Қызметі служба теневого копирования томов
VPN VPN VPN
VSAPI ВСҚБИ API для поиска вирусов
VUI VUI голосовой интерфейс пользователя
Web reference веб сілтеме веб-ссылка
Web Services Description Language Веб қызметтерінің сипаттаушы тілі язык WSDL
WebDAV WebDAV протокол WebDAV
WebReady Document Viewing WebReady құжатын көрсету веб-просмотр документов
Windows® Internet Explorer® Windows® Internet Explorer®, Windows® Internet Explorer® Windows Internet Explorer
X.400 X.400 X.400

Тағы қараңыз[өңдеу]

Сыртқы сілтемелер[өңдеу]