Пінин

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
(Пиньинь бетінен бағытталды)
Навигацияға өту Іздеуге өту

Пинин (Pinyin, Hanyu Pinyin) — қытай тілінде пайдаланылатын латындандырылған дыбыстаңба жүйесі.

Тарихы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Пинин кестесі[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Тік жақшаларда пінин қазақ жазуымен бейнеленеді.

Аяқтау-
ыштар
Бастауыштар Аяқтау-
ыштар
(дара) b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
a
то-
бы
-i zhi
[жи]
chi
[чи]
shi
[ши]
ri
[ржи]
zi
[дзи]
ci
[ци]
si
[си]
-i a
то-
бы
a a
[а]
ba
[ба]
pa
[па]
ma
[ма]
fa
[фа]
da
[да]
ta
[та]
na
[на]
la
[ла]
ga
[гә]
ka
[кә]
ha
[ха]
zha
[жа]
cha
[ча]
sha
[ша]
za
[дза]
ca
[ца]
sa
[са]
a
o o
[о]
bo
[бо]
po
[по]
mo
[мо]
fo
[фо]
lo
[лө]
o
e e
[ы]
me
[мы]
de
[ды]
te
[ты]
ne
[ны]
le
[лы]
ge
[гі]
ke
[кі]
he
[хы]
zhe
[жы]
che
[чы]
she
[шы]
re
[ржы]
ze
[дзы]
ce
[цы]
se
[сы]
e
ê ê
[е]
ê
ai ai
[ай]
bai
[бай]
pai
[пай]
mai
[май]
dai
[дай]
tai
[тай]
nai
[най]
lai
[лай]
gai
[гәй]
kai
[кәй]
hai
[хай]
zhai
[жай]
chai
[чай]
shai
[шай]
zai
[дзай]
cai
[цай]
sai
[сай]
ai
ei ei
[ей]
bei
[бей]
pei
[пей]
mei
[мей]
fei
[фей]
dei
[дей]
nei
[ней]
lei
[лей]
gei
[гей]
kei
[кей]
hei
[хей]
zhei
[ржей]
shei
[шей]
zei
[дзей]
ei
ao ao
[ау]
bao
[бау]
pao
[пау]
mao
[мау]
dao
[дау]
tao
[тау]
nao
[нау]
lao
[лау]
gao
[гәу]
kao
[кәу]
hao
[хау]
zhao
[жау]
chao
[чау]
shao
[шау]
rao
[ржау]
zao
[дзау]
cao
[цау]
sao
[сау]
ao
ou ou
[оу]
pou
[поу]
mou
[моу]
fou
[фоу]
dou
[доу]
tou
[тоу]
nou
[ноу]
lou
[лоу]
gou
[гөу]
kou
[көу]
hou
[хоу]
zhou
[жоу]
chou
[чоу]
shou
[шоу]
rou
[ржоу]
zou
[дзоу]
cou
[цоу]
sou
[соу]
ou
an an
[ан]
ban
[бан]
pan
[пан]
man
[ман]
fan
[фан]
dan
[дан]
tan
[тан]
nan
[нан]
lan
[лан]
gan
[гән]
kan
[кән]
han
[хан]
zhan
[жан]
chan
[чан]
shan
[шан]
ran
[ржан]
zan
[дзан]
can
[цан]
san
[сан]
an
en en
[ын]
ben
[бын]
pen
[пын]
men
[мын]
fen
[фын]
nen
[нын]
gen
[гін]
ken
[кін]
hen
[хын]
zhen
[жен]
chen
[чен]
shen
[шен]
ren
[ржен]
zen
[дзын]
cen
[цын]
sen
[сын]
en
ang ang
[аң]
bang
[баң]
pang
[паң]
mang
[маң]
fang
[фаң]
dang
[даң]
tang
[таң]
nang
[наң]
lang
[лаң]
gang
[гәң]
kang
[кәң]
hang
[хаң]
zhang
[жаң]
chang
[чаң]
shang
[шаң]
rang
[ржаң]
zang
[дзаң]
cang
[цаң]
sang
[саң]
ang
eng eng
[ың]
beng
[бың]
peng
[пың]
meng
[мың]
feng
[фың]
deng
[дың]
teng
[тың]
neng
[ның]
leng
[лың]
geng
[гің]
keng
[кің]
heng
[хың]
zheng
[жың]
cheng
[чың]
sheng
[шың]
reng
[ржың]
zeng
[дзың]
ceng
[цың]
seng
[сың]
eng
er er
[ар]
er
i
то-
бы
i yi
[и]
bi
[бі]
pi
[пі]
mi
[мі]
di
[ді]
ti
[ті]
ni
[ні]
li
[лі]
ji
[жі]
qi
[чі]
xi
[ші]
i i
то-
бы
ia ya
[я]
lia
[лія]
jia
[жія]
qia
[чія]
xia
[шія]
ia
io yo йо io
ie ye
[е]
bie
[біе]
pie
[піе]
mie
[міе]
die
[діе]
tie
[тіе]
nie
[ніе]
lie
[ліе]
jie
[жіе]
qie
[чіе]
xie
[шіе]
ie
iao yao
[яу]
biao
[біяу]
piao
[піяу]
miao
[міяу]
diao
[діяу]
tiao
[тіяу]
niao
[ніяу]
liao
[ліяу]
jiao
[жіяу]
qiao
[чіяу]
xiao
[шіяу]
iao
iu you
[йоу]
miu
[миоу]
diu
[диоу]
niu
[ниоу]
liu
[лиоу]
jiu
[жиоу]
qiu
[чиоу]
xiu
[шиоу]
iu
ian yan
[ян]
bian
[біян]
pian
[піян]
mian
[міян]
dian
[діян]
tian
[тіян]
nian
[ніян]
lian
[ліян]
jian
[жіян]
qian
[чіян]
xian
[шіян]
ian
in yin
[ин]
bin
[бін]
pin
[пін]
min
[мін]
nin
[нің]
lin
[лін]
jin
[жін]
qin
[чін]
xin
[шін]
in
iang yang
[яң]
niang
[ніяң]
liang
[ліяң]
jiang
[жіяң]
qiang
[чіяң]
xiang
[шіяң]
iang
ing ying
[иң]
bing
[бің]
ping
[пің]
ming
[мің]
ding
[дің]
ting
[тің]
ning
[нің]
ling
[лің]
jing
[жің]
qing
[чің]
xing
[шің]
ing
u
то-
бы
u wu
[у]
bu
[бұ]
pu
[пұ]
mu
[мұ]
fu
[фұ]
du
[дұ]
tu
[тұ]
nu
[нұ]
lu
[лұ]
gu
[гү]
ku
[кү]
hu
[хұ]
zhu
[жұ]
chu
[чұ]
shu
[шұ]
ru
[ржұ]
zu
[дзұ]
cu
[цұ]
su
[сұ]
u u
то-
бы
ua wa
[уа]
gua
[гуа]
kua
[куа]
hua
[хуа]
zhua
[жуа]
chua
[чуа]
shua
[шуа]
ua
uo wo
[о]
duo
[до]
tuo
[то]
nuo
[но]
luo
[ло]
guo
[гө]
kuo
[кө]
huo
[хо]
zhuo
[жо]
chuo
[чо]
shuo
[шо]
ruo
[ржо]
zuo
[дзо]
cuo
[цо]
suo
[со]
uo
uai wai
[уай]
guai
[гуай]
kuai
[куай]
huai
[хуай]
zhuai
[жуай]
chuai
[чуай]
shuai
[шуай]
uai
ui wei
[уей]
dui
[дуей]
tui
[туей]
gui
[гуей]
kui
[куей]
hui
[хуей]
zhui
[жуей]
chui
[чуей]
shui
[шуей]
rui
[ржуей]
zui
[дзуей]
cui
[цуей]
sui
[суей]
ui
uan wan
[уан]
duan
[дуан]
tuan
[туан]
nuan
[нуан]
luan
[луан]
guan
[гуан]
kuan
[куан]
huan
[хуан]
zhuan
[жуан]
chuan
[чуан]
shuan
[шуан]
ruan
[ржуан]
zuan
[дзуан]
cuan
[цуан]
suan
[суан]
uan
un wen
[ун]
dun
[дун]
tun
[тун]
lun
[лун]
gun
[гун]
kun
[кун]
hun
[хун]
zhun
[жун]
chun
[чун]
shun
[шун]
run
[ржун]
zun
[дзун]
cun
[цун]
sun
[сун]
un
uang wang
[уаң]
guang
[гуаң]
kuang
[куаң]
huang
[хуаң]
zhuang
[жуаң]
chuang
[чуаң]
shuang
[шуаң]
uang
ong weng
[уң]
dong
[дуң]
tong
[туң]
nong
[нуң]
long
[луң]
gong
[гуң]
kong
[куң]
hong
[]
zhong
[жуң]
chong
[чуң]
rong
[ржуң]
zong
[дзуң]
cong
[цуң]
song
[суң]
ong
ü
то-
бы
ü yu
[ю]

[нү]

[лү]
ju
[жү]
qu
[чү]
xu
[шү]
ü ü
то-
бы
ue yue
[юе]
nue
[нүе]
lue
[лүе]
jue
[жүе]
que
[чүе]
xue
[шүе]
ue
üan yuan
[юен]
juan
[жүен]
quan
[чүен]
xuan
[шүен]
üan
ün yun
[үн]
jun
[жүн]
qun
[чүн]
шүн
[]
ün
iong yong
[юң]
jiong
[жіюң]
qiong
[чіюң]
xiong
[шіюң]
iong
Аяқтау-
ыштар
(дара) b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Аяқтау-
ыштар
Бастауыштар
Түстердің шартты белгілері:
"тұрақты" бастауыш не аяқтауыш

Аяқтауыш a тобында, не мыналардың тікелей қисындасуы:

  • i+a тобындағы аяқтауыш
  • u+a тобындағы аяқтауыш
  • ü+a тобындағы аяқтауыш
i, u, ü топтарындағы аяқтауыш мыналардың түрлендірген қисындасуы:
  • i+a тобындағы аяқтауыш
  • u+a тобындағы аяқтауыш
  • ü+a тобындағы аяқтауыш
буын - бастауыш пен аяқтауыш тікелей кисындасуы

(немесе бұл беттің үстінде құрылымы бейнеленген бастауышсыз (дара) буындар ережелеріне ереді)

буын - түрлендірген бастауыш пен аяқтауыш қисындасуы

Қолдануы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Бастауыштар[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Аяқтауыштар[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Емлесі[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Түсірінділер[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Тағы қараңыз[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Сыртқы сілтемелер[өңдеу | қайнарын өңдеу]